Class YouTubeG::Model::Contact
In: lib/youtube_g/model/contact.rb
Parent: YouTubeG::Record

[Validate]